Szkolenia BHP wstępne

Wstępne szkolenia BHP dla firm

Szkolenie wstępne musi zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy na stanowisku pracy. Składa się z dwóch części Instruktażu ogólnego oraz Instruktażu stanowiskowego. Odbycie szkolenia pracownik poświadcza własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia wstępnego.

Instruktaż ogólny:
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Instruktaż stanowiskowy:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Uzyskaniu wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych oraz wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Przeznaczony jest dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno – organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Zainteresowała Cię oferta?

Zapraszamy do kontaktu!